Marginesy

Margines to obszar występujący po zewnętrznej stronie obramowania elementu, obecny w każdym elemencie wykorzystanym na stronie WWW. Za pomocą CSS można kontrolować lewy, prawy i górny oraz dolny margines. o… Read more »

Właściwości list

Kaskadowe arkusze stylów umożliwiają również kontrolowanie właściwości list. o Typlistylist-style-type list-style-type:disc; list-style-type:circle; list-style-type:square; list-style- type:decimal; list-style-type:armenian; list-style-type:georgian; – poszczególne wartości wypunktowują listę za pomocą elementów graficznych, numerów rzymskich i arabskich…. Read more »

Kolor i tło

Za pomocą CSSa można określić wygląd tła i koloru, dla wybranych elementów. W zależności od potrzeb można zdefiniować tło będące wartością koloru lub obrazkiem. o Kolor elementu color o Kolor… Read more »