Marginesy

Margines to obszar występujący po zewnętrznej stronie obramowania elementu, obecny w każdym elemencie wykorzystanym na stronie WWW. Za pomocą CSS można kontrolować lewy, prawy i górny oraz dolny margines. o Lewy margines margin-left margin-left:wartość liczbowa; margin-left: wartość procentowa; margin- left:auto; – przeglądarka automatycznie ustawia marginesy. o Prawymarginesmargin-right margin-right:wartość liczbowa; margin-right: wartość procentowa; margin-right:auto; – przeglądarka […]

Właściwości list

Kaskadowe arkusze stylów umożliwiają również kontrolowanie właściwości list. o Typlistylist-style-type list-style-type:disc; list-style-type:circle; list-style-type:square; list-style- type:decimal; list-style-type:armenian; list-style-type:georgian; – poszczególne wartości wypunktowują listę za pomocą elementów graficznych, numerów rzymskich i arabskich. o Pozycja listy względem wypunktowania list-style-position list-style-position:inside; – wypunktowanie schowane jest do treści podpunktów, list-style-position:outside; – wypunktowanie znajduje się na zewnątrz podpunktów.

Kolor i tło

Za pomocą CSSa można określić wygląd tła i koloru, dla wybranych elementów. W zależności od potrzeb można zdefiniować tło będące wartością koloru lub obrazkiem. o Kolor elementu color o Kolor tła background-color background-color:nazwa lub wartość koloru; background-color:transparent; – tło niewidoczne. o Element graficzny jako tło background-image background-image:url; – adres url pliku graficznego stanowiącego tło, background-image:none; […]

Cascading Style Sheets

Cascading Style Sheets (in short, CSS) is a language used to describe the presentation of a web page. CSS was developed by W3C in 1996 as a successor of  DSSSL. The first draft was proposed in 1994 by Hakone Wium Lie. CSS  is a list of directives (the so-called rules) which determine how a Web […]